SUSTech // Mathematics // Conference 中文

SUSTech PDE Workshop and Forum

Jan 12-14, 2020

Program

Tentative Program

Jan 13
Morning
9:00-9:10  Opening 
9:10-9:50  Weixi Li
9:50-10:30  Chunpeng Wang
10:30-10:50 tea time
10:50-11:30  Yuan Zhou
11:30-12:10  Zhen Lei (Xumin Gu)
12:10 group photo

12:10-2:30 lunch break

Afternoon
2:30-5:30 round table discussion


Jan 14
Morning
9:00-9:40    Shibing Chen
9:40-10:20   Pingbing Ming
10:20-10:40  tea time
10:40-11:20  Wenjia Jing
11:20-12:00  Jinkai Li
 
12:00-2:30  lunch break

Afternoon
2:00-2:40  Weisheng Niu
2:40-3:20  Kelei Wang
3:20-4:00  Dongyi Wei
4:00-4:20  tea time
4:20-5:00  Di Wu
5:00-5:40  Jinping Zhuge