SUSTech // Mathematics // Conference 中文

SUSTech PDE Workshop and Forum

Jan 12-14, 2020

Forum Participants

1.  Hua Chen Wuhan University 
2.  Shijin Ding South China Normal University
3.  Congming Li Shanghai Jiao Tong University
4.  Dong Li Hong Kong University of Science and Technology
5.  Xinan Ma University of Science and Technology of China 
6.  Changxing Miao Institute of Applied Physics and Computational Mathematics    
7.  Zhong Tan Xiamen University 
8.  Zhouping Xin The Chinese University of Hong Kong 
9.  Xiaoping Yang Nanjing University 
10.  Liqun Zhang Academy of Mathematics and Systems Science 
11.  Ping Zhang Academy of Mathematics and Systems Science
12.  Ting Zhang Zhejiang University
13.  Xu Zhang Sichuan University 
14.  Zhifei Zhang Peking University
15.  Huijiang Zhao Wuhan University
16.  Feng Zhou East China Normal University
17.  Changjiang Zhu South China University of Technology