SUSTech // Mathematics // Conference 中文

1st East Asia Symposium of IPIA Programme

Dec 10-Mar 1, 2016

Participants

Eemeli Blasten, Hong Kong University of Science and Technology

Catalin Carstea, National Taiwan University

Eric Chung, The Chinese University of Hong Kong

Kazufumi Ito, North Carolina State University

Junjiang Lai, Minjiang University

Hongjie Li, Beijing Institute of Technology

Jingzhi Li, Southern University of Science and Technology

Xiaofei Li, Inha University

Yi-Hsuan Lin, National Taiwan University

Leevan Ling, Hong Kong Baptist University

Hongyu Liu, Hong Kong Baptist University

Wenting Long, Sun Yat-sen University

Jian Lu, Shenzhen University

Gunther Uhlmann, Hong Kong University of Science and Technology & University of Washington, Seattle

Yuliang Wang, Hong Kong Baptist University

Zhifeng Wu, Sun Yat-sen University

Jingni Xiao, Hong Kong Baptist University

Boxi Xu, Hong Kong University of Science and Technology

Yifeng Xu, Shanghai Normal University

Yuesheng Xu, Sun Yat-sen University

Jiaqing Yang, Xi’an Jiaotong University

Qi Ye, South China Normal University

Bo Zhang, Chinese Academy of Sciences

Hai Zhang, Hong Kong University of Science and Technology

Haiwen Zhang, Chinese Academy of Sciences

Haizhang Zhang, Sun Yat-sen University

Shuhui Zhong, Tianjin University

Jun Zou, The Chinese University of Hong Kong